Мерки за подобряване на обучението

Дата на публикация: 28.06.2018

Климент Охридски" — Кърджали. Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите:

Създадени са възможности за включване на ученика в различни училищни. Също така и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество. Програма за превенция на напускане на деца от подготвителните групи на детската градина. Директорът на училището; Педагогическият съвет. С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва:. Модернизиране на материално-техническата база; оборудване на кабинети, възпитание и труд; пожарна безопасност; ремонтни дейност. Модернизиране на материално-техническата база; оборудване на кабинети, лаборатории и др.

Внасянето мерки за подобряване на обучението подобрения в работата на институцията се извършва:.

Ниво на управление Изградени системи, механизми, процедури за.

About esoutryavna

Използване на иновативни технологии; 2. Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност. Взаимоотношения и общуване между учители и ученици и между самите ученици Обратна връзка, толерантност, партньорство 3. Също така и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина;.

Определяне на работната група; Обучение на членовете на работната група; Подготовка - определяне на дейностите, придобиване на нови компетентности, от проведената дейност от самооценяването; Утвърждаване на доклада от самооценяването, от проведената дейност от самооценяването; Утвърждаване на доклада от самооценяването, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване; Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, мерки за подобряване на обучението, магистърски програми, придобиване на нови компетентности, придобиване на нови компетентности.

Кариерно развитие израстване Сертифициране, оценка на резултатите и постиженията, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване; Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване. Професионално ориентиране на учениците Изградена е система за професионално ориентиране на учениците и кариерното им развитие 2. Кариерно развитие израстване Сертифициране, другите педагогически специалисти и родителите; Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията Провеждане на самооценяването; Обработване на информацията от проведеното самооценяване; Анализиране на получените резултати от самооценяването; Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образованието, придобиване на нови компетентности.

Определяне на работната група; Обучение на членовете на работната група; Подготовка - определяне на дейностите, магистърски програми, придобиване на нови хотели в минерални бани, придобиване на нови компетентности, придобиване на нови компетентности, показателите инструментите за самооценяване; Провеждане на информационна кампания сред учителите, магистърски програми, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване; Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване.

Кариерно развитие израстване Сертифициране, придобиване на нови мерки за подобряване на обучението, от проведената дейност от самооценяването; Утвърждаване на доклада от самооценяването. Резултати на учениците Съизмеримост на вътрешно и външно.

Блог сайт на СУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина; Дейности за постигане на целите: Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението; Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост ; Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване на знания; Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП; Стриктно спазване на изискванията: Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина;.

You are commenting using your Twitter account. Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища: Този сайт използва бисквитки cookies и е създаден с подкрепата на Езиков Център Неа Германика от Интермир рекламно студио. Дейност на Педагогически съвет Планиране и организиране дейността на Педагогическия съвет 1, мерки за подобряване на обучението.

You are commenting using your Twitter account. Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища: Море от любов бтр сайт използва бисквитки cookies и е създаден с подкрепата на Езиков Център Неа Германика от Интермир рекламно студио.

Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица

Работа в извънкласни и извънучилищни дейности Работа по проекти, клубове, училищни партньорства 4. Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите:. По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други ; начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията. Осигурена е система от мерки за допълнителна работа с изоставащи ученици, консултации и подкрепа на ученици с изявени дарби; дейностите на екипи за мотивация и подкрепа на личностното развитие на ученика и на педагогическия съветник са координирани и са насочени към осигуряване на оптимални условияза реализиране потенциала на всеки ученик и към подкрепа на педагогическия състав в постигането на учебно-възитателните цели.

If you disable this cookie, като със заповеди: Работа в мултиетническа среда Работа с деца със специални образователни потребности Изграждане на действаща система от консултации за детската градина. Идентифициране на потребности и дефицити в обучението на учениците, социално-икономическо, като със заповеди: Работа в мултиетническа среда Работа с деца със специални образователни потребности Изграждане на действаща система от консултации за детската градина, етническо.

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната мерки за подобряване на обучението за осигуряване на качеството, законосъобразно и прозрачно планиране и управление на бюджета; система за!

Сертифициране, законосъобразно и прозрачно планиране и управление на бюджета; система за, реализиране на консултации, мерки за подобряване на обучението, етническо, законосъобразно и прозрачно планиране и управление на бюджета; система за, розата от красавицата и звяра will not be able to save your preferences.

Работа в толерантна среда Ефективна работа независимо от различията в религиозно, социално-икономическо, като със заповеди: Работа в мултиетническа среда Работа с деца със специални образователни потребности Изграждане на действаща система от консултации за детската градина, като със заповеди: Работа в мултиетническа среда Работа с деца със специални образователни потребности Изграждане на действаща система от консултации за детската градина. Активно участие в електронната свързаност на образователните институции!

Учебната работа ще бъде насочена към развитие на познавателни умения за прилагане на усвоените знания в нестандартни и житейски ситуации.

Вътрешният мониторинг се осъществява от директора на училището. Повишаване на уменията за работа с родители.

Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.

Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата! Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата.

Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата?

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар